Лізинг

ІНФОРМАЦІЯ ЧИННА з 18 ЧЕРВНЯ 2021 РОКУ:
Рішенням Національного банку України від 18 червня 2021 року № 21/1621-пк Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ТРАНСФЕР ГРУП» анульовано ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання послуг з фінансового лізингу, надання послуг з факторингу, надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
Рішенням Національного банку України від 25 червня 2021 року № 21/1712-пк виключено Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ТРАНСФЕР ГРУП» з Державного реєстру фінансових установ та анульовано свідоцтво про реєстрацію фінансової установи.

ІНФОРМАЦІЯ ЧИННА до 18 ЧЕРВНЯ 2021 РОКУ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ТРАНСФЕР ГРУП” (далі за текстом – “Фінансова компанія”), яка внесена до Державного реєстру фінансових установ, надає можливість своїм Клієнтам ознайомитись із інформацією про фінансову послугу та іншою інформацією, пов’язаною із отриманням фінансової послуги, як цього вимагає стаття 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, у тому числі, до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги.

Інформація про фінансову послугу із зазначенням вартості цієї послуги для Клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг

Фінансова компанія надає фінансову послугу з надання об’єкта лізингу (обладнання, техніка, автомобілі, нерухоме майно тощо) на умовах фінансового лізингу у відповідності до вимог чинного законодавства України та згідно із затвердженими Товариством Правилами надання послуг з фінансового лізингу.

Інформація про фінансову послугу викладена у Договорі про надання фінансового лізингу (далі за текстом – “Договір”).

Вартість фінансових послуг з фінансового лізингу Фінансова компанія може надати за заявою Клієнта шляхом звернення та до моменту укладення договору з надання зазначених послуг.

Інформація про умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість

За загальним правилом, надання Фінансовою компанією послуги фінансового лізингу не передбачає надання додаткових фінансових послуг Клієнтам. Але у разі, якщо в окремих випадках Фінансовою компанією надаватимуться додаткові фінансові послуги, то положення про умови їх надання та їх вартість включатимуться до належним чином оформлених правочинів (договорів) із обов’язковим дотриманням/виконанням вимог, передбачених чинним законодавством України для таких випадків, зокрема, але невиключно, щодо належного інформування Клієнта про додаткові фінансові послуги, в тому числі їх вартість.

Інформація про правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги

Фінансова компанія надає Клієнтам послуги із надання об’єкта лізингу (обладнання, техніка, автомобілі, нерухоме майно тощо) на умовах фінансового лізингу на підставі Договору.

Відповідно до статті 629 Цивільного кодексу України (далі за текстом – “ЦК України”) “договір є обов’язковим для виконання сторонами”.

Згідно із статтею 631 ЦК України, “строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов’язки відповідно до договору”.

Відповідно до статті 525 ЦК України, “одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом”.

Дострокове розірвання Договору допускається:

  • за згодою Сторін Договору – у будь-який момент дії Договору;
  • в односторонньому порядку Клієнтом, письмово повідомивши про це Лізингодавця, у разі якщо прострочення передачі об’єкта лізингу становить більше 60 днів, та дане прострочення виникло з вини Лізингодавця, а не є результатом прострочення постачальника (продавця) об’єкта лізингу;
  • в односторонньому порядку Лізингодавцем за умов порушення Лізингоодержувачем взятих на себе обов’язків перелік таких порушень прямо визначені Договором.

При розірванні Договору за згодою Сторін у відповідній домовленості між ними про розірвання Договору має бути врегульовано питання розрахунків між Сторонами Договору.

При розірванні Договору в односторонньому порядку Клієнтом (згідно вказаного вище порядку) дострокове припинення надання фінансової послуги передбачає повернення сплаченого Лізингоодержувачем авансового платежу, якщо даний платіж ним був здійснений до моменту настання обставин, що дають підстави для відмови від Договору.

При розірванні Договору в односторонньому порядку Лізингодавцем (згідно вказаного вище порядку) у Лізингоодержувача настає строк для оплати всіх неоплачених платежів що залишилися за Договором, а також усіх належних до сплати платежів (прострочені для сплати платежі згідно графіку та штрафні санкцій). У випадку невиконання даної умови Лізингодавець має право стягнути з Лізингоодержувача суму належних до сплати платежів (прострочені для сплати платежі, згідно графіку та штрафні санкції) і вимагати повернення об’єкта лізингу в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса відповідно до законодавства.

Якщо Договір змінюється або розривається у судовому порядку, зобов’язання змінюється або припиняється з моменту набрання рішенням суду про зміну або розірвання цього Договору законної сили.

Інформація про механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги

Фінансова компанія турбується, щоб права споживачів фінансових послуг були максимально захищені. З цією метою Фінансова компанія інформує Клієнтів, що у своїй діяльності з надання об’єкта лізингу (обладнання, техніка, автомобілі, нерухоме майно, тощо) на умовах фінансового лізингу дотримується/виконує відповідні вимоги, передбачені чинним законодавством України стосовно захисту прав споживачів, зокрема, але не виключно, Законами України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про захист прав споживачів”.

Закон України «Про захист прав споживачів» регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

Згідно пунктів 17 та 22 статті 1 Закону України “Про захист прав споживачів”:

  • послуга – діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб;
  • споживач – фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

Статтею 1-1 Закону України “Про захист прав споживачів” визначено, що цей Закон регулює відносини між споживачами товарів (крім харчових продуктів, якщо інше прямо не встановлено цим Законом), робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг.

Відповідно до вимог частини 1 статті 215 Цивільного кодексу України, підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою – третьою, п’ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Згідно з приписами частини 1 статті 18 Закону України “Про захист прав споживачів”, продавець (виконавець, виробник) не повинен включати у договори із споживачем умови, які є несправедливими.

Пунктами 4 та 7 частини 3 статті 18 Закону України “Про захист прав споживачів” до несправедливих умов договору віднесено:

  • надання можливості продавцю (виконавцю, виробнику) не повертати кошти на оплату, здійснену споживачем, у разі відмови споживача укласти або виконати договір без встановлення права споживача на одержання відповідної компенсації від продавця (виконавця, виробника) у зв’язку з розірванням або невиконанням ним договору;
  • надання продавцю (виконавцю, виробнику) права не повертати кошти на оплату ненаданої продукції у разі розірвання договору з ініціативи продавця (виконавця, виробника).

Відповідно до частин 5 та 6 статті 18 Закону України “Про захист прав споживачів”, якщо положення договору визнано несправедливим, включаючи ціну договору, таке положення може бути змінено або визнано недійсним. У разі, коли зміна положення або визнання його недійсним зумовлює зміну інших положень договору, на вимогу споживача:

  • такі положення також підлягають зміні;
  • або договір може бути визнаним недійсним у цілому.

Фінансова компанія бере на себе зобов’язання не включати у Договори із споживачам про надання об’єкта лізингу (обладнання, техніка, автомобілі, нерухоме майно тощо) на умовах фінансового лізингу згідно положення Закону України “Про захист прав споживачів” несправедливі умови.

З метою отримання необхідного захисту своїх прав та урегулювання спірних питань (у разі їх виникнення) споживачі фінансових послуг, що надаються Фінансовою компанією, мають право звертатись безпосередньо до Фінансової компанії.

Інформація про розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами

Фінансова компанія не пропонує своїм Клієнтам фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами, а пропонує своїм Клієнтам отримати фінансові послуги, що надаються ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ТРАНСФЕР ГРУП”. У зв’язку з цим Фінансова компанія не отримує винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

© Трансфергруп 2021