Кредитування

ІНФОРМАЦІЯ ЧИННА з 18 ЧЕРВНЯ 2021 РОКУ:
Рішенням Національного банку України від 18 червня 2021 року № 21/1621-пк Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ТРАНСФЕР ГРУП» анульовано ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання послуг з фінансового лізингу, надання послуг з факторингу, надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
Рішенням Національного банку України від 25 червня 2021 року № 21/1712-пк виключено Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ТРАНСФЕР ГРУП» з Державного реєстру фінансових установ та анульовано свідоцтво про реєстрацію фінансової установи.

ІНФОРМАЦІЯ ЧИННА до 18 ЧЕРВНЯ 2021 РОКУ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ТРАНСФЕР ГРУП” (далі за текстом – “Фінансова компанія”), яка внесена до Державного реєстру фінансових установ, відповідно до законодавства надає можливість своїм Клієнтам ознайомитись з інформацією про фінансову послугу та іншою інформацією, пов’язаною з отриманням фінансової послуги, як цього вимагає частина друга статті 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, у тому числі до укладення з клієнтом Договору про надання фінансової послуги.

Інформація про фінансову послугу із зазначенням вартості цієї послуги для Клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг

Фінансова компанія надає фінансову послугу з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту у відповідності до вимог чинного законодавства України та згідно затверджених Фінансовою компанією правил надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Інформація про фінансову послугу викладена у Договорі про надання споживчого кредиту та у Договорі про надання коштів у позику (далі за текстом – “Договір”).

Вартість фінансових послуг з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, Фінансова компанія може надати за заявою Клієнта шляхом звернення та до моменту укладення договору з надання зазначених послуг.

Інформація про умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість

На виконання вимоги пункту 3 частини другої статті 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” Фінансова компанія повідомляє, що отримання Клієнтами – фізичними особами фінансових послуг із надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, не передбачає сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги. Клієнт – фізична особа на умовах, визначених відповідним договором, після отримання грошових коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, не отримує доходу (відсутній об’єкт оподаткування), а Фінансова компанія не визнається податковим агентом щодо податку на доходи фізичних осіб у значенні, наведеному у Податковому кодексі України.

Інформація про правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги

Фінансова компанія надає Клієнтам фінансові послуги з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту на підставі Договорів.

Відповідно до статті 629 Цивільного кодексу України (далі за текстом – “ЦК України”), “договір є обов’язковим для виконання сторонами”.

Згідно із статтею 631 ЦК України, “строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов’язки відповідно до договору”.

Відповідно до статті 525 ЦК України, “одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом”.

Відповідно до умов Договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (не є договором про споживче кредитування):

 • Клієнт (Позичальник) має право достроково розірвати цей Договір лише за умови дострокового повернення позики (фінансового кредиту) та сплати процентів за користування кредитом.
 • Фінансова компанія (Позикодавець) має право достроково розірвати цей Договір лише в разі настання обставин визначених п. 5.4.3. Договору.

Фінансова компанія (Позикодавець) має право вимагати від Клієнта (Позичальника) дострокового повернення позики (фінансового кредиту) та сплати процентів за весь фактичний строк користування ним у випадку наявності хоча б однієї із зазначених обставин:

 • використання кредиту не за призначенням;
 • затримання сплати Позичальником частини позики (фінансового кредиту) та/або процентів за користування ним на строк, що перевищує один календарний місяць;
 • перевищення сумою заборгованості суми позики (фінансового кредиту) більш як на десять відсотків;
 • несплата Позичальником більше однієї виплати, яка перевищує п’ять відсотків від суми позики (фінансового кредиту);
 • невиконання Позичальником визначеного Договором обов’язку щодо забезпечення позики (фінансового кредиту) (якщо зобов’язання забезпечується заставою та/або порукою).

Відповідно до умов Договору про споживчий кредит:

 1. Клієнт (Позичальник) має право протягом 14 календарних днів відкликати свою згоду на укладення Договору без пояснення причин. Перебіг цього строку розпочинається з моменту передачі Позичальнику примірника укладеного Договору. Із відкликанням згоди на укладення Договору Позичальник одночасно повертає суму грошових коштів, отриманих за Договором, та сплачує проценти за період фактичного користування такими коштами.
 2. Фінансова компанія (Кредитодавець) має право вимагати дострокового повернення кредиту та сплати процентів за весь час фактичного користування кредитом у випадку затримання сплати Позичальником частини кредиту та/або процентів за користування кредитом на строк, що перевищує 1 місяць.
 3. При достроковому припиненні Договору, відповідно до ст. 653 ЦК України, Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за зобов’язанням до моменту зміни або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо договір змінений або розірваний у зв’язку з істотним порушенням договору однією із сторін, друга сторона може вимагати відшкодування збитків, завданих зміною або розірванням договору.

Інформація про механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги

Фінансова компанія у своїй діяльності з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, дотримується/виконує відповідні вимоги, передбачені чинним законодавством України стосовно захисту прав споживачів, зокрема, але не виключно, Законами України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про споживче кредитування”, “Про захист прав споживачів”.

Закон України “Про захист прав споживачів” регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

Відповідно до пунктів 17 та 22 статті 1 Закону України “Про захист прав споживачів”:

 • послуга – діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб;
 • споживач – фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

Статтею 1-1 Закону України “Про захист прав споживачів” визначено, що цей Закон регулює відносини між споживачами товарів (крім харчових продуктів, якщо інше прямо не встановлено цим Законом), робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг.

Відповідно до вимог частини 1 статті 215 Цивільного кодексу України, підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою – третьою, п’ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Згідно з приписами частини 1 статті 18 Закону України “Про захист прав споживачів”, продавець (виконавець, виробник) не повинен включати у договори із споживачем умови, які є несправедливими. Пунктами 4 та 7 частини 3 статті 18 Закону України “Про захист прав споживачів” до несправедливих умов договору віднесено:

 • надання можливості продавцю (виконавцю, виробнику) не повертати кошти на оплату, здійснену споживачем, у разі відмови споживача укласти або виконати договір, без встановлення права споживача на одержання відповідної компенсації від продавця (виконавця, виробника) у зв’язку з розірванням або невиконанням ним договору;
 • надання продавцю (виконавцю, виробнику) права не повертати кошти на оплату ненаданої продукції у разі розірвання договору з ініціативи продавця (виконавця, виробника).

Відповідно до частин 5 та 6 статті 18 Закону України “Про захист прав споживачів”, якщо положення договору визнано несправедливим, включаючи ціну договору, таке положення може бути змінено або визнано недійсним. У разі коли зміна положення або визнання його недійсним зумовлює зміну інших положень договору, на вимогу споживача:

 • такі положення також підлягають зміні;
 • або договір може бути визнаним недійсним у цілому.

Фінансова компанія бере на себе зобов’язання не включати у Договори із споживачами згідно положення Закону України “Про захист прав споживачів” несправедливі умови.

З метою отримання необхідного захисту своїх прав та урегулювання спірних питань (у разі їх виникнення) споживачі фінансових послуг, що надаються Фінансовою компанією, мають право звертатись безпосередньо до Фінансової компанії.

Інформація про розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами

Фінансова компанія не пропонує своїм Клієнтам фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами, а пропонує своїм Клієнтам отримати фінансові послуги, що надаються ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ТРАНСФЕР ГРУП». У зв’язку з цим, Фінансова компанія не отримує винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

© Трансфергруп 2021