(A) Гарантія

ІНФОРМАЦІЯ ЧИННА з 18 ЧЕРВНЯ 2021 РОКУ:
Рішенням Національного банку України від 18 червня 2021 року № 21/1621-пк Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ТРАНСФЕР ГРУП» анульовано ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання послуг з фінансового лізингу, надання послуг з факторингу, надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
Рішенням Національного банку України від 25 червня 2021 року № 21/1712-пк виключено Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ТРАНСФЕР ГРУП» з Державного реєстру фінансових установ та анульовано свідоцтво про реєстрацію фінансової установи.

ІНФОРМАЦІЯ ЧИННА до 18 ЧЕРВНЯ 2021 РОКУ:

(A) ПРАВО КЛІЄНТА НА ІНФОРМАЦІЮ
Розпорядження про отримання ліцензії Нацкомфінпослуг
Надання інформації відповідно до статті 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ТРАНСФЕР ГРУП” (далі за текстом – “Фінансова компанія”), яка внесена до Державного реєстру фінансових установ та відповідно до законодавства надає можливість своїм Клієнтам ознайомитись із інформацією про фінансову послугу та іншою інформацією, пов’язаною із отриманням фінансової послуги, як цього вимагає стаття 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, у тому числі, до укладення з Клієнтом договору про надання фінансової послуги.

Інформація про фінансові послуги, що пропонується надати Клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для Клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

Фінансова компанія надає послуги з фінансового поручительства та гарантій – здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства України та згідно затверджених Фінансовою компанією Правил про порядок надання гарантій та поручительств Правила про надання гарантій та поручительств. Детальна інформація про умови використання фінансової послуги викладена у Примірному Договорі про надання гарантії Примірний договір про надання гарантій та у Примірному Договорі про надання поручительства Примірний договір про надання поручительств

Вартість фінансових послуг з надання гарантій та поручительств Фінансова компанія може надати за заявою Клієнта шляхом звернення (зворотній зв’язок) та до моменту укладення договору з надання зазначених послуг.

Інформація про умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість.

За загальним правилом надання Фінансовою компанією послуг з фінансового поручительства та гарантій не передбачає надання додаткових фінансових послуг Клієнтам. Але у разі, якщо в окремих випадках Фінансовою компанією надаватимуться додаткові фінансові послуги, то положення про умови їх надання та їх вартість включатимуться до належним чином оформлених правочинів (договорів) із обов’язковим дотриманням/виконанням вимог, передбачених чинним законодавством України для таких випадків, зокрема, але невиключно, щодо належного інформування Клієнта про додаткові фінансові послуги в тому числі їх вартість.

Інформація про порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги

На виконання вимоги пункту 3 частини другої статті 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” Фінансова компанія повідомляє:
що отримання Клієнтами – фізичними особами фінансових послуг гарантій та поручительств, не передбачає сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання такої фінансової послуги. Клієнт – фізична особа на умовах, визначених відповідним договором, не отримує доходу (відсутній об’єкт оподаткування), а Фінансова компанія не визнається податковим агентом щодо податку на доходи фізичних осіб у значенні, наведеному у Податковому кодексі України.

Інформація про правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги

Фінансова компанія надає Клієнтам фінансові послуги поручительства та гарантії на підставі Договорів.
Відповідно до статті 629 Цивільного кодексу України (далі за текстом – “ЦК України”) «договір є обов’язковим для виконання сторонами».
Згідно із статтею 631 ЦК України «строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов’язки відповідно до договору».
Відповідно до статті 525 ЦК України «одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом».
Дострокове розірвання Договору про надання Гарантії допускається:

1) Клієнт (Принципал) має право достроково розірвати цей Договір лише за умови дострокового виконання своїх зобов’язань перед Кредитором;
2) Фінансова компанія (Гарант) має право достроково розірвати цей Договір лише в разі дострокового виконання своїх зобов’язань перед Кредитором;

Дострокове розірвання Договору про надання Поручительства допускається:

1) Клієнт (Боржник) має право достроково розірвати цей договір лише за умови дострокового виконання своїх зобов’язань перед Кредитором
2) Фінансова компанія (Поручитель) має право достроково розірвати цей договір лише за умови дострокового виконання своїх зобов’язань перед Кредитором, та у випадку внесення змін до основного Договору без письмової згоди на це Поручителя.

При достроковому припиненні Договору відповідно до ст. 653 Цивільного кодексу України Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за зобов’язанням до моменту зміни або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо договір змінений або розірваний у зв’язку з істотним порушенням договору однією із сторін, друга сторона може вимагати відшкодування збитків, завданих зміною або розірванням договору.

Інформація про механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги

Фінансова компанія турбується, щоб права споживачів фінансових послуг були максимально захищені. З цією метою, Фінансова компанія інформує Клієнтів, що у своїй діяльності з надання фінансових послуг поручительства та гарантії, дотримується/виконує відповідні вимоги, передбачені чинним законодавством України стосовно захисту прав споживачів, зокрема, але не виключно, Законами України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про захист прав споживачів”.
Закон України «Про захист прав споживачів» регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.
Згідно пунктів 17 та 22 статті 1 Закону України «Про захист прав споживачів»:
послуга – діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб;
споживач – фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.
Статтею 1-1 Закону України «Про захист прав споживачів» визначено, що цей Закон регулює відносини між споживачами товарів (крім харчових продуктів, якщо інше прямо не встановлено цим Законом), робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг.
Відповідно до вимог частини 1 статті 215 Цивільного кодексу України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені
частинами першою – третьою, п’ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.
Згідно з приписами частини 1 статті 18 Закону України «Про захист прав споживачів» продавець (виконавець, виробник) не повинен включати у договори із споживачем умови, які є несправедливими.
Пунктами 4 та 7 частини 3 статті 18 Закону України «Про захист прав споживачів» до несправедливих умов договору віднесено:
надання можливості продавцю (виконавцю, виробнику) не повертати кошти на оплату, здійснену споживачем, у разі відмови споживача укласти або виконати договір, без встановлення права споживача на одержання відповідної компенсації від продавця (виконавця, виробника) у зв’язку з розірванням або невиконанням ним договору;
надання продавцю (виконавцю, виробнику) права не повертати кошти на оплату ненаданої продукції у разі розірвання договору з ініціативи продавця (виконавця, виробника).
Відповідно до частин 5 та 6 статті 18 Закону України «Про захист прав споживачів», якщо положення договору визнано несправедливим, включаючи ціну договору, таке положення може бути змінено або визнано недійсним. У разі коли зміна положення або визнання його недійсним зумовлює зміну інших положень договору, на вимогу споживача:

1) такі положення також підлягають зміні; або
2) договір може бути визнаним недійсним у цілому.

Фінансова компанія бере на себе зобов’язання не включати у Договори із споживачам згідно положення Закону України “Про захист прав споживачів” несправедливі умови.
З метою отримання необхідного захисту своїх прав та урегулювання спірних питань (у разі їх виникнення), споживачі фінансових послуг, що надаються Фінансовою компанією, мають право звертатись безпосередньо до Фінансової компанії

Інформація про розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами

Фінансова компанія не пропонує своїм Клієнтам фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами, а пропонує своїм Клієнтам отримати фінансові послуги, що надаються ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ТРАНСФЕР ГРУП». У зв’язку з цим, Фінансова компанія не отримує винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами

© Трансфергруп 2021